Algemene Voorwaarden

Download de Algemene Voorwaarden van Weprocess B.V. hier.

Artikel 1 Over Weprocess
Weprocess is een Besloten Vennootschap, gevestigd aan de Bleiswijkseweg 37 te Zoetermeer.


Je kunt ons op de volgende manieren bereiken:
● E-mail: info@weprocess.nl
● Telefonisch: +31 (0)85 004 78 70
KvK-nummer: 83639144
Btw-nummer: NL862943371B01


Artikel 2 Definities
In deze algemene voorwaarden komen een aantal begrippen vaker voor. Hieronder vind je de uitleg van deze begrippen.
• Met de begrippen wij, ons en onze, bedoelen we Weprocess B.V., zoals omschreven in artikel 1 van deze
voorwaarden. Wij zijn de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
• Met jij, je en jouw bedoelen we de wederpartij, de rechtspersoon of natuurlijk persoon, handelend vanuit bedrijf
of beroep en aan wie Weprocess een aanbod uitbrengt en/of met wie Weprocess een overeenkomst heeft gesloten
of wenst te sluiten.
• Met het begrip partijen bedoelen we jou en ons samen.
• Met een dag bedoelen we een kalenderdag.
• Spreken we over een dienst, bedoelen we een opdracht, scan of abonnement; iedere op grond van een
overeenkomst door ons te verrichten of verrichtte werkzaamheid.
• Met schriftelijk bedoelen wij op papier of per e-mail.
• Met producten bedoelen wij alle door Weprocess B.V. in het kader van de opdracht ontwikkelde, rapporten,
adviezen, plannen en andere stoffelijke of digitale objecten
• Met dienst(en) bedoelen wij alle door Weprocess B.V. en/of haar hulppersonen te verrichten werkzaamheden.
• Met opdrachtgever bedoelen wij de partij die met Weprocess B.V. contracteert c.q. beoogt te contracteren.
• Met opdracht bedoelen wij iedere overeenkomst tussen Weprocess B.V. en de opdrachtgever tot het leveren van
producten en/of diensten aan de opdrachtgever.


Artikel 3 Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, al onze contractvoorstellen en offertes, zo ook op
alle overeenkomsten die wij met jou sluiten. Van deze algemene voorwaarden kan slechts afgeweken worden indien partijen
dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.


Als we met jou afspraken maken die afwijken van deze algemene voorwaarden, geldt de afwijking alleen voor de
overeenkomst waarvoor die afwijking is overeengekomen. Je kunt je niet beroepen op die afwijking bij andere (toekomstige)
overeenkomsten met ons.


Wij mogen onze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen of aanvullen. Als we dat doen zullen we jou dat vooraf laten weten.
Als het om ingrijpende wijzigen gaat, heb jij het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden als je niet akkoord bent met
de wijzigen(en). In dat geval brengen wij de arbeid en/of dienstverlening die we voor jou hebben verricht tot het moment
van ontvangst van de ontbinding in rekening op basis van het geldende uurtarief.


Jouw (algemene) voorwaarden zijn niet van toepassing op overeenkomsten die jij met ons sluit.


Als een of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden op enig moment gedeeltelijk of geheel nietig zijn of
vernietigd worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Partijen gaan in overleg om nieuwe bepalingen
overeen te komen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen. Het doel en de strekking van de oorspronkelijke
bepalingen zullen zo veel als mogelijk gerespecteerd worden.


Artikel 4 Offertes, contractvoorstellen, overeenkomst en bevestiging
Al onze offertes zijn vrijblijvend, behalve als we dit uitdrukkelijk anders in de offerte vermelden. Is een offerte of
contractvoorstel maar voor een bepaalde tijd geldig of zitten er bepaalde voorwaarden aan vast, dan zullen wij dit
uitdrukkelijk vermelden.


Hebben wij voor jou een samengestelde offerte of contractvoorstel gemaakt, zijn wij niet verplicht tot het verrichten van
slechts een gedeelte van de opdracht als jij slechts een gedeelte van het voorstel accepteert. Met een samengestelde offerte
of contractvoorstel bedoelen we dat we je in één voorstel een combinatie van meerdere diensten hebben aangeboden.


Is er sprake van een kennelijke fout of een kennelijke vergissing, dan zijn wij niet gebonden aan deze offerte of
contractvoorstel. Offertes en contractvoorstellen gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten die je met ons
sluit

Een overeenkomst komt pas tot stand nadat jij ons voorstel schriftelijk hebt aanvaard en hebt voldaan aan de (eventueel)
gestelde voorwaarden. Wij sturen je hiervan een bevestiging per e-mail. De overeenkomst komt niet tot stand als wij deze
na aanvaarding alsnog herroepen.


Wij baseren onze offertes en contractvoorstellen op de gegevens die jij aan ons verstrekt. Je bent daarom verplicht alle
relevante informatie over de opdracht aan ons door te geven. Doe je dat niet en blijkt achteraf dat het voorstel daardoor niet
alle noodzakelijke werkzaamheden omvat, dan kunnen wij een reeds aanvaarde offerte alsnog herroepen waardoor de
overeenkomst niet tot stand komt. De reeds verrichte dienstverlening en/of arbeid tot het moment van herroeping wordt in
dat geval in rekening gebracht.


Het kan zijn dat je geen voorstel hebt ontvangen van ons, maar dat wij wel werkzaamheden voor jou uitvoeren. Bijvoorbeeld
wanneer er sprake is van spoed. In zulke gevallen komt de overeenkomst tussen jou en ons tot stand op het moment dat wij
starten met de werkzaamheden in jouw opdracht. De werkzaamheden worden dan op basis van ons vaste uurtarief aan jou
in rekening gebracht.


Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst
Met de uitvoering van de overeenkomst starten wij zo spoedig mogelijk nadat wij de schriftelijke opdrachtbevestiging én,
indien van toepassing, je (aan)betaling hebben ontvangen.


Wij zullen de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Om de
overeenkomst uit te voeren hebben wij tijdig bepaalde gegevens, documenten, materialen en/of informatie nodig van jou.
Natuurlijk geven we dat bij je aan. Het blijft echter je eigen verantwoordelijkheid deze gegevens, materialen, documenten
en/of informatie tijdig met ons te delen als je redelijkerwijs kunt begrijpen dat wij deze nodig hebben voor de uitvoering van
de overeenkomst. Doe je dit niet, dan hebben we het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de
kosten die voortkomen uit de vertraging bij jou in rekening te brengen.


Als de overeenkomst zich daartoe leent, kunnen we de uitvoering van de overeenkomst opdelen in fasen. Iedere fase moet
jij na het afronden eerst goedkeuren. Nadat we je schriftelijke goedkeuring hebben ontvangen, starten we met de uitvoering
van de volgende fase. Ontvangen wij geen mededeling over de afgeronde fase binnen zeven dagen, dan wordt de afgeronde
fase beschouwd als goedgekeurd. Keur jij de afgeronde fase niet goed, moet je ons dit binnen 7 dagen schriftelijk melden.


De Weprocess abonnementen zijn exclusief kosten van software die nodig is om bepaalde projecten uit te voeren. Wij mogen
bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maken van (de diensten van) derden. De eventuele kosten worden aan jou
doorberekend. Als we gebruik (willen) maken van diensten van derden zullen we dit vooraf kenbaar maken.


De overeenkomst voeren wij enkel ten behoeve van jou uit. Derden kunnen aan de inhoud van de door ons verrichte
werkzaamheden geen rechten verlenen, onder welke naam of titel dan ook.


Artikel 6 Correctierondes, meerwerk en resultaat
Meerwerk kan ontstaan door bepaalde omstandigheden of feiten die niet bekend waren op het moment van het tot stand
komen van de overeenkomst. Ook kan meerwerk ontstaan doordat jij niet of niet tijdig de gegevens, documenten, materialen
en/of informatie conform artikel 5 hebt aangeleverd. Als je extra of aanvullende diensten of werkzaamheden wenst af te
nemen kan dit ook leiden tot meerwerk. Wij zullen meerwerk altijd proberen te vermijden en meerwerk wordt altijd vooraf
aangekondigd ter goedkeuring.


Nadat je het resultaat hebt ontvangen, heb je zeven dagen de tijd om alles na te kijken en indien van toepassing, te testen of
het geleverde klopt met de afspraken uit de overeenkomst. Als er een gebrek is, moet je ons dit direct schriftelijk melden
zodat wij tot herstel kunnen overgaan. Ontvangen wij geen mededeling over het resultaat binnen zeven dagen, dan wordt
het resultaat beschouwd als geaccepteerd.


Tot drie maanden na de oplevering van het resultaat heb jij de mogelijkheid om niet zichtbare gebreken te melden bij ons.
Binnen zeven dagen na ontdekking of het moment waarop je het had moeten ontdekken, moet je het niet zichtbare gebrek
schriftelijk bij ons melden, voorzien van een gedetailleerde beschrijving. Wij zullen de oorzaak van het gebrek onderzoeken.
Achten wij het gebrek toerekenbaar aan ons, zullen wij het gebrek kosteloos herstellen.


Artikel 7 Uitvoeringstermijnen
Als wij bepaalde uitvoeringstermijnen overeenkomen, dan zijn deze termijnen altijd indicatief.
Een overeengekomen uitvoeringstermijn start op het moment:
● dat wij van jou alle gegevens, documenten, materialen en/of informatie hebben ontvangen die nodig zijn voor de
uitvoering van de overeenkomst en/of;
● indien we dat zijn overeengekomen, wij jouw (aan)betaling hebben ontvangen op onze rekening en/of;
● jij hebt voldaan aan (eventuele) overige gestelde voorwaarden.
Tot dat moment hebben wij het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Als hier kosten uit voortvloeien,
dan brengen we deze bij jou in rekening. Hiervoor hanteren wij het op dat moment het geldende uurtarief excl. Btw.


Artikel 8 Prijzen en betaling
Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle prijzen exclusief:
● btw;
● andere heffingen van overheidswege;
● eventuele kosten die wij maken bij het uitvoeren van de opdracht


Wij hebben het recht onze prijzen tussentijds aan te passen. Wij zullen dit vooraf aan jou melden. Indien je niet akkoord gaat
met de prijswijziging, heb je het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. In dat geval zullen we de reeds verrichte
dienst en/of arbeid tot het moment van ontvangst van ontbinding in rekening brengen tegen het oude uurtarief.


Onze facturen ontvang je per e-mail of per post. Als wij met jou een vooruitbetaling hebben afgesproken, starten wij niet met
de uitvoering van de overeenkomst zolang wij de vooruitbetaling nog niet hebben ontvangen. Betaalde voorschotten worden
in mindering gebracht op de factuur.


Wij hanteren een betalingstermijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de factuurdatum, tenzij wij uitdrukkelijk anders zijn
overeengekomen met jou. Jij dient het volledige bedrag, inclusief btw over te boeken op onze bankrekening binnen de
betalingstermijn.


Als jij niet op tijd betaalt, dan zullen we jou hierop wijzen. Dan krijg jij nog eens een termijn van 14 dagen om aan je
betalingsverplichting te voldoen. Als je dan nog steeds niet hebt betaald, ben je ons na het verstrijken van die 14 dagen de
wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag tot het moment dat je het bedrag alsnog voldoet. Ook kunnen
wij de door ons gemaakte buitengerechtelijke incassokosten bij jou in rekening brengen.


Deze incassokosten bedragen maximaal:
● 15% over openstaande bedragen tot € 2500,00;
● 10 % over de daaropvolgende € 2500,00 en;
● 5 % over de volgende € 5000,00;
● met een minimum van € 40,00.


Artikel 9 Intellectueel eigendomsrecht
Intellectueel eigendomsrecht is een verzamelnaam voor rechten die rusten op een werk. Ze beschermen degene die het werk
heeft gemaakt tegen het gebruik, kopiëren of exploiteren van dat werk door anderen zonder toestemming van de maker.


Alle intellectuele eigendomsrechten die voortvloeien uit de overeenkomst komen aan ons of onze licentiegevers toe. Dit geldt
ook voor niet uitgevoerde concepten en/of voorstellen. Intellectuele eigendomsrechten die voor de totstandkoming van de
overeenkomst aan jou toebehoorden blijven van jou. Hierbij kun je denken aan foto’s die je zelf hebt gemaakt. Intellectuele
eigendomsrechten die voor de totstandkoming van de overeenkomst aan derden toebehoorden blijven van derden. Hierbij
kun je denken aan foto’s die anderen hebben gemaakt.


Als jij ons voorschrijft bepaalde gegevens, documenten, materialen en/of informatie te gebruiken, dan is het je eigen
verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat je altijd een geldige licentie hebt voor het gebruik daarvan. Jij vrijwaart ons
van alle aanspraken in verband met de voornoemde gegevens, documenten, materialen en /of informatie.


Het plegen van onderzoek door ons naar het bestaan van mogelijke intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de door
jou geleverde materialen maakt geen deel uit van de overeenkomst. Tenzij het werk zich daar niet voor leent, hebben wij het
recht onze naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen.


Artikel 10 Licenties
Wanneer je volledig hebt voldaan aan jouw verplichtingen uit de overeenkomst verkrijg jij een niet-overdraagbare, niet exclusieve licentie tot het gebruik van het resultaat conform de overeenkomst. Onder de licentie mag je het resultaat
openbaar maken, verveelvoudigen, kopiëren, vergroten en verkleinen. Als je schriftelijke toestemming van ons hebt, dan mag
je ook wijzigingen aanbrengen.


Artikel 11 Garanties
Wij staan ervoor in dat onze producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde
specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van
de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Wij staan er niet voor in dat het resultaat goed werkt in samenhang met alle soorten of nieuwe versies van web- en internetbrowsers en eventuele andere programmatuur of apparatuur.


Wij geven geen garantie op producten of diensten van derden, ongeacht of ze via ons zijn geleverd.
Wij garanderen dat het door ons geleverde resultaat geen inbreuk maakt op het intellectuele eigendomsrecht van een derde,
een en ander met inachtneming van artikel 10. In geval van schending zullen wij de inbreuk makende componenten
verwijderen en/of dusdanig aanpassen dat het gebruik van het resultaat geen inbreuk meer maakt op het intellectuele
eigendomsrecht. Dit recht vervalt wanneer jij zelf aanpassingen of verwijderingen (laat) doet.


Artikel 12 Aansprakelijkheid
Wij zijn uitsluitend aansprakelijk indien en voor zover in dit artikel vermeld.


Weprocess B.V. is uitsluitend aansprakelijk voor directe, materiële schade. Hieronder wordt verstaan:
● de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling
betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
● redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat
deze kosten hebben geleid tot beperking van directe materiële schade.


Wij zijn enkel aansprakelijk wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst als je ons
onverwijld, deugdelijk en schriftelijk in gebreke stelt, ons daarbij een redelijke termijn gunt om de toerekenbare tekortkoming
te herstellen en wij na het verstrijken van die redelijke termijn nog steeds toerekenbaar tekortkomen.


Aansprakelijkheid van Weprocess als gevolg van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst,
ontstaat slechts indien de opdrachtgever Weprocess direct en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, daarbij een redelijke
termijn voor zuivering van de tekortkoming bepaalt, en Weprocess ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van
haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de
tekortkoming te bevatten.

De aansprakelijkheid van Weprocess is steeds beperkt tot maximaal de opdrachtsom of, indien voor de opdracht geen
exacte prijs is bepaald, tot het bedrag van de vermoedelijke prijs. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan één jaar
wordt de prijs gesteld op het totaal aan vergoedingen voor één jaar. In geen geval zal de schadevergoeding echter meer
bedragen dan de factuurwaarde, met een maximum van € 6495,00


Voorwaarde voor het ontstaan van een recht op schadevergoeding is steeds dat de opdrachtgever de schade zo spoedig
mogelijk, maar uiterlijk 7 dagen na het ontstaan of ontdekking daarvan, schriftelijk bij Weprocess meldt.
Wij zijn niet aansprakelijk voor:


● jouw fouten of tekortkomingen in de informatie, gegevens of het materiaal dat je ons hebt voorgeschreven of
verstrekt;
● misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun
aanleiding of oorzaak vinden in jouw handelingen;
● fouten of tekortkomingen van, door of namens jou ingeschakelde derden;
● fouten of tekortkomingen door achterstallig onderhoud;
● fouten of tekortkomingen door wijzigingen in het resultaat door jou en door jou ingeschakelde derden;
● taalkundige en/of grammaticale fouten in het resultaat;
● schade ontstaan doordat derden zich onbevoegd toegang verschaffen tot de geleverde prestatie (hacken);
● tegenvallende resultaten op basis van advies door ons aan jou verstrekt;

Weprocess is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst,
geestelijke schade, gemiste besparingen en/of schade door bedrijfsstagnatie. Voormelde opsomming van indirecte schade
is niet limitatief.

Met uitzondering van gevallen van opzet of bewuste roekeloosheid aan onze zijde, is de aansprakelijkheid voor schade
beperkt tot de overeengekomen prijs in het kader van deze overeenkomst. Is er sprake van een overeenkomst van bepaalde
termijn, dan is de hoogte van de aansprakelijkheid beperkt tot de overeengekomen prijs gedurende drie maanden
voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis.

Wij zijn enkel aansprakelijk voor aan ons toe te rekenen directe schade. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie is uitgesloten. Elke aansprakelijkheid
vervalt na één jaar vanaf het moment dat de overeenkomst is voltooid.

Na het voltooien van de opdracht hebben wij geen bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens. Jij
vrijwaart ons tegen alle aanspraken van derden, de (redelijke) kosten van juridische bijstand daaronder inbegrepen, die op
enigerlei wijze voortvloeien uit de overeenkomst tussen jou en ons, behoudens opzet of grove schuld aan onze zijde.
Tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan ons worden toegerekend, als zij niet te wijten zijn
aan onze schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor onze rekening komen
(overmacht).

 

Artikel 13 Overmacht
Wanneer er sprake is van overmacht aan onze kant, hebben wij de mogelijkheid de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk
op te schorten. Wij zullen jou hier tijdig schriftelijk over informeren. Als nakoming door overmacht langer dan één maand
onmogelijk is of blijvend onmogelijk is, dan kan de overeenkomst ontbonden worden door zowel jou als door ons. We zullen
dan de reeds verrichte dienstverlening en/of arbeid tot het moment van ontbinding in rekening brengen aan jou.


Artikel 14 Opschorting, opzegging en ontbinding van de overeenkomst
Wij kunnen de overeenkomst opschorten of met directe ingang ontbinden als:
● jij niet, niet volledig of niet tijdig je verplichtingen uit de overeenkomst nakomt;
● wij na het sluiten van de overeenkomst kennis hebben genomen van omstandigheden waardoor wij een goede
grond hebben te vrezen dat jij je verplichtingen niet zal nakomen;
● door vertraging aan jouw zijde niet langer van ons kan worden verwacht dat wij de overeenkomst tegen de
oorspronkelijk overeengekomen condities zullen nakomen;
● als er zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is.


Kunnen wij de opschorting of de ontbinding jou toerekenen, dan hebben wij het recht de eventuele schade die wij daardoor
lijden op jou te verhalen.


Kunnen wij de opschorting of ontbinding niet aan jou toerekenen en indien door ons nog geen werkzaamheden zijn verricht
maar jij inmiddels wel een (aan)betaling hebt overgeboekt op onze rekening dan zullen wij deze (aan)betaling binnen tien
dagen naar jouw rekening terugboeken. Zijn er inmiddels wel al werkzaamheden door ons verricht, dan houden we het recht
deze werkzaamheden in rekening te brengen op basis van het aantal gewerkte uren en tegen het geldende uurtarief. Heb jij
inmiddels een (aan)betaling overgeboekt op onze rekening, dan zal deze met het factuurbedrag verrekend worden of het zal
in mindering worden gebracht. Blijft er daarna nog een saldo over, ten gunste van jou, dan zullen we dit binnen tien dagen
naar jouw rekening terugboeken.


In geval van liquidatie, een (aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging aan jouw zijde of ben je
aangewezen op schuldsanering, oftewel kun jij niet meer vrijelijk over je vermogen beschikken, dan staat het ons vrij om de
overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen. Wij zijn je in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd.
Eventuele vorderingen die wij op jou hebben worden in genoemde situaties onmiddellijk opeisbaar.


Wanneer wij voor jou bij herhaling soortgelijke werkzaamheden verrichten, dan is er sprake van een duurovereenkomst,
tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een duurovereenkomst kan door jou alleen worden beëindigd door schriftelijke
opzegging op voorwaarde dat jij daarbij rekening houdt met een redelijke opzegtermijn van twee maanden. Gedurende deze
twee maanden blijf jij de gebruikelijke hoeveelheid werkzaamheden afnemen of wij worden door jou financieel
gecompenseerd. Deze financiële compensatie zal bij opzegging tweemaal het gemiddelde (maand)factuurbedrag bedragen.
Heb jij de offerte schriftelijk bevestigd, heb je tevens zorggedragen voor de (aan)betaling en wil je de overeenkomst daarna
alsnog geheel of gedeeltelijk opzeggen, dan worden de reeds verrichtte diensten, vermeerderd met eventuele aan- of
afleveringskosten aan jou in rekening gebracht. De kosten voor deze diensten worden berekend aan de hand van het aantal
gewerkte uren tegen het geldende uurtarief.
Is er sprake van ontbinding en heb jij al (tussentijdse) resultaten ontvangen, dan is het jou niet (langer) toegestaan deze te
gebruiken, tenzij wij (inmiddels) voor deze (tussentijdse) resultaten naar rato een financiële vergoeding hebben ontvangen
en wij jou daarbij uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming hebben verleend dat jij deze resultaten (alsnog) mag gebruiken.

 

Artikel 15 Wijzigen van de overeenkomst
Het is toegestaan de overeenkomst te wijzigen, maar enkel na toestemming daartoe door ons. Wij hebben het recht een
verzoek tot wijziging te weigeren, zonder daarmee in gebreke te komen of ons recht op betaling voor de verrichte arbeid
binnen de oorspronkelijke overeenkomst te verliezen. Als een wijziging aan ons valt toe te rekenen, dan brengen wij de
meerkosten die ontstaan door de wijziging niet in rekening bij jou.

Het kan zijn dat bepaalde omstandigheden of feiten niet bekend waren op het moment dat de overeenkomst tussen jou en
ons tot stand kwam. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst bepaalde omstandigheden of feiten bekend worden die de uitvoering van de overeenkomst bemoeilijken of beletten, dan hebben wij het recht de inhoud van de overeenkomst
te wijzigen zodat wij de overeenkomst, indien mogelijk, alsnog kunnen uitvoeren. Ontstaat hierdoor meerwerk, dan wordt
dit op basis van een vast uurtarief extra bij jou in rekening gebracht Ook hebben we in zo een geval het recht de overeenkomst
te ontbinden en de reeds verrichte arbeid in rekening te brengen.

Indien je niet akkoord gaat met de wijziging heb je het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, waarbij de reeds
verrichte arbeid tot het moment van de ontvangst van de ontbinding in rekening wordt gebracht door ons.

Artikel 16 Geheimhouding
Wanneer partijen tijdens de uitvoering van de overeenkomst kennisnemen van bepaalde informatie van de andere partij
waarvan ze (redelijkerwijs kunnen ) weten dat het een vertrouwelijk karakter heeft, maken zij deze informatie op geen enkele
manier bekend aan derden. Een uitzondering hierop geldt wanneer een wettelijk voorschrift of uitspraak van de rechter tot
bekendmaking verplicht.
Wij behouden het recht om de door de uitvoering van de overeenkomst toegenomen kennis ten behoeve van andere klanten
te gebruiken. Hierbij zullen wij jouw vertrouwelijke informatie niet delen met derden.

De verplichting tot geheimhouding blijft bestaan na beëindiging van de overeenkomst voor zolang als de partij die de
informatie heeft gegeven, aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

De verplichting tot geheimhouding geldt ook voor werknemers en eventueel ingeschakelde derden van elke partij. Wij mogen
het resultaat van de overeenkomst gebruiken voor promotiedoeleinden. Hierbij zal geen vertrouwelijke informatie worden
gedeeld.

Artikel 17 Klachten
Mocht je een klacht hebben over de uitvoering van de overeenkomst, dan vinden we dat natuurlijk jammer. Wij hebben een
klachtenprocedure voor zulke gevallen.

Het is jouw verantwoordelijkheid om een klacht binnen bekwame tijd, nadat je een gebrek hebt geconstateerd, per e-mail
via info@weproess.nl aan ons te melden. Je klacht dien jij volledig en duidelijk te omschrijven. Binnen 14 dagen nadat wij je
klacht hebben ontvangen ontvang je van ons een reactie. Je moet ons in ieder geval vier weken de tijd geven om een klacht
in onderling overleg met jou op te lossen. Na deze termijn van vier weken ontstaat een geschil.

Artikel 18 Uitgesloten wetsartikelen
De toepassing van artikel 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW is uitgesloten

Artikel 19 Privacybeleid
Wij vinden jouw privacy heel belangrijk en gaan dan ook zorgvuldig om met jouw gegevens. Jouw gegevens worden slechts
opgeslagen en gebruikt ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 20 Geschillen
Op overeenkomsten tussen jou en ons waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands
recht van toepassing. Het is aan de bevoegde rechter van de rechtbank Den Haag om kennis te nemen van een geschil tussen
jou en mij.

Alvorens de gang naar de rechter gemaakt zal worden zullen beide partijen proberen tot een redelijke oplossing te komen,
indien van toepassing door middel van mediation.

Versie 1.1, 15 mei 2018
Versie 1.2, 11 januari 2019
Versie 1.3, 29 april 2020
Versie 1.4, 05 oktober 2020
Versie 1.5, 12 mei 2022

Copyright © Weprocess 2024